Els estudiants de Burjassot empadronats en el municipi i que cursen els seus estudis reglats fora d’aquest, ja poden consultar en el Portal de Transparència del Consistori el anunci de la Convocatòria d’ajudes al transport públic per a l’any 2021.

Del 15 d’abril al 12 de maig pots presentar la teua sol·licitud. Ací tot el que necessites saber:

Qui pot sol·licitar-la?: (Requisits)

 • Joves empadronats/as a Burjassot, nascuts durant el període 2004-1995.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot.
 • Cursar algun dels següents estudis reglats fora de Burjassot, durant el curs acadèmic 2020/2021:
  o Formació professional de grau mitjà i/o superior o Formació professional bàsica.
  o Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada.
  o Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors.
  o Estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

On i quan presentar la sol·licitud?:

S’ha de presentar la sol·licitud i tota la documentació per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot. Pots fer-ho de manera telemàtica, si tens signatura digital, a través de la Seu Electrònica: https://sede.burjassot.org/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO, o presencialment a Casa de Cultura de Burjassot (C/.Mariana Pineda, 93), sol·licitant cita prèvia a través de:https://citaprevia.burjassot.org/.

Des del 15 d’abril al 12 de maig.

Què he de presentar en la meua sol·licitud?:

 • Sol·licitud de l’ajuda (ANNEX I).
 • Declaració responsable sobre el compliment d’article 13 Llei 38/2003 Subvencions (ANNEX II).
 • Certificat o justificant de la matrícula dels estudis que estiga realitzant o vaja a realitzar durant el curs 2020/2021.
 • Còpia Llibre de Família.
 • Còpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol·licitants (interessat/a, pares, tutors o similars).
  En cas de no donar el consentiment a l’Ajuntament per a obtindre de manera directa la documentació acreditativa del nivell de renda de la unitat familiar (aquesta documentació s’utilitzarà en el cas que la demanda supere el pressupost disponible per a les ajudes al transport per a estudiants, tal com s’estableix en la base 4 de la present ordenança),s’hauran d’aportar:
  – Declaració de l’IRPF corresponent a l’any 2019 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.(Veure article 5 d’aquesta convocatòria “Membres computables de la Unitat Familiar”).
  – En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l’IRPF i s’hagen obtingut ingressos, document de la AEAT en el qual s’especifiquen els ingressos de l’exercici 2019 dels membres computables de la unitat familiar.

Si ja vas sol·licitar l’ajuda en 2020 i no ha canviat la teua situació soci-familiar-econòmica, no és necessari que adjuntes la documentació a la sol·licitud.

Llig bé les bases, reuneix la documentació necessària, emplena la sol·licitud i els annexos que et corresponguen i ja pots presentar la teua ajuda.

Tota la info, bases, annexos per a emplenar, anunci en el BOP, etc., la tens en: http://transparencia.burjassot.org/contrataciones-convenios-y-subvenciones/subvenciones-y-ayudas/convocatoria-de-ayudas-al-transporte-para-estudiantes-de-burjassot-ano-2021/

Pin It on Pinterest